Jdi na obsah Jdi na menu
 


ct. Klára Moesová: "Za očistec můžeme děkovat jen nekonečnému Milosrdenství Božímu. Kdyby slitování Boží nebylo větší než Jeho Spravedlnost, kolika duším by bylo odepřeno štěstí dostat se do očistce!"

     "Pokud mi bylo dopřáno poznat, jsou mše svaté, sv.přijímání a obětování nejdražší Krve Kristovy nejúčinnějšími prostředky k ulevení muk duší v očistci. Čím častěji jsem nebeskému Otci obětovala nejdražší Krev Jeho jednorozeného Syna, tím snesitelnější a mírnější byly jejich tresty. Obyčejně se stávalo, že duše, za níž jsem obětovala Krev Kristovu, byla aspoň čtvrt hodiny zbavena muk očistcových. Po uplynutí této doby počaly bolesti znovu, nezvýšily se však, naopak u mnohých se zeslabily."

Sv. Kateřina Janovská: "Kdo v tomto životě činí pokání za své hříchy, zaplatí několika haléři dluh mnoha tisíc dukátů. Odkládá-li však s pokáním až na věčnost, platí nepatrný dluh několika haléřů mnoha tisíci dukátů."  (Neboť tresty na věčnosti nelze srovnat s tresty zde na zemi...)

Sestra Nativitas: "Mnozí jsou v očistci i pro malé viny, např. pro zbytečné řeči, náladovost, netrpělivost a podobné nedokonalosti."

                                "Pán mi vnukl, že možno duším v očistci účinně prospět, když za ně obětujeme třeba i kratince Bohu Otci všechna muka, jež Spasitel vytrpěl v zahradě Olivové. Již jediný takový povzdech je ceny nesmírné!"

Sestra Marie Latastová: "Utrpení, způsobené odnětím možnosti patřit na Boha, převyšuje vše, co si lze představit. V tomto stavu teprve duše poznává, co to je - mít Boha."

Sv. Augustin: "Modlitba je klíč, kterým se duším v očistci otvírá brána nebe."

                         "Chceš-li, aby se Bůh nad Tebou slitoval, měj ty slitování se svým bližním v očistci!"

Sv. Tomáš Akvinský: "Pokání za bližního konané je Bohu milejší, než když se kajeme za sebe."

Sv. farář Vianney: "Kdybychom věděli, jakou moc mají tyto dobré duše v očistci nad Srdcem Božím, a kdybychom věděli, jakých milostí možno získat jejich přímluvou, nezapomínali bychom tolik na ně. Musíme se za ně mnoho modlit, aby i ony za nás mnoho prosily."

Blah. Kateřina Emmerichová: "Modlí-li se někdo či trpí-li za duše v očistci, prospívá jim hned tato oběť a jsou tak rády, tak šťastné a tak vděčné! Obětovala-li jsem za ně své bolesti, přimlouvaly se za mě."

Marie Lindmayerová: "Prosíme-li dušičky o pomoc, býváme brzy vyslyšeni, ne však proto, že nás dušičky vyslyšely, nýbrž že nám Bůh vyhověl pro svou nezměrnou lásku k duším v očistci, neboť Bůh je velmi miluje."

Sv. Jeroným: "Věčné blaženosti jsme tím blíže, čím více soucitu a lásky máme k duším v očistci."