Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velká přislíbení,vyhnutí se očistci

Převeliká a nádherná přislíbení jsou spojena s těmito modlitbami zjevenými sv. Brigitě. Nejenže jimi velmi uctíme a potěšíme našeho Pána, ale můžeme zachránit i mnoho našich bližních a sebe i zcela uchránit od očistce..

Tajemství spásy

 
15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ranám Krista,
které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě.
Tato pobožnost byla schválena a doporučena Svatou kongregací, posvátným Kolegiem de propaganda fide, a konečně Jeho Svatostí papežem Klementem XII.
 
 
 
 
Úvod
k 15 modlitbám k uctění ran Spasitelových, které se od Něj naučila sv. Brigita a k nimž obdržela přislíbení.

Když si sv. Brigita (1303-1373) žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí:

"Moje tělo bylo ztrýzněno 5480 ranami. Chceš-li je uctít, modli se denně po celý rok 15x Otče náš a Zdrávas Maria s 15 modlitbami, jimž tě naučím. Tak do roka pozdravíš všechny mé rány."

A dodal přislíbení:

"Kdo bude tuto pobožnost denně vykonávat po celý rok, obdrží následující milosti:
1. Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu.

2. 15 hříšníků z jeho rodu bude obráceno.

3. 15 spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti.

4. Modlící se tuto pobožnost dosáhne prvního stupně dokonalosti.

5. 15 dní před jeho smrtí mu dám své drahocenné Tělo, aby skrze mne věčně nelačnil, a svou drahocennou Krev, aby věčně nežíznil.

6. Předtím mu udělím hořké slzy zkroušenosti a lítosti nad všemi jeho hříchy a jejich dokonalé poznání.

7. Postavím před něho znamení svého vítězného kříže k pomoci a ochraně proti léčkám a útokům nepřátel.

8. Před smrtí přispěchám se svou milou Matkou, abych dobrotivě pohlédl na jeho duši.

9. Ve svém náručí přivedu do věčných radostí jeho duši, kde jí dám pít ze studnice svého Božství, jehož neposkytnu v takové míře těm, kteří nekonali tuto pobožnost.

10. Kdokoli žil třicet i více let ve smrtelném hříchu a učiní předsevzetí, že bude tuto pobožnost vykonávat a skutečně tak učiní, tomu odpustím všechny jeho hříchy.

11. Budu ho hájit proti pokušením jeho pěti smyslů.

12. Nedopustím, aby zemřel náhlou smrtí a jeho duši zbavím všech trestů.

13. Zjednám mu vše, oč bude moji Matku prosit.

14. Žil-li dosud dle své vlastní vůle a měl by zítra zemřít, prodloužím mu jeho život, aby vše napravil.

15. Kdo by této pobožnosti naučil jiné a ji rozšířil, toho radost a zásluha bude bez konce.

16. Kde se budou modlit tyto modlitby, tam budu přítomen svou milostí."
Úvodní modlitba
 
 
Náš nebeský Otče, předstupujeme před zmučenou tvář Tvého Syna, našeho Spasitele, abychom rozjímavou modlitbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, které On přijal za nás hříšníky.

Přispěchej nám s Matkou Marií, svatou Brigitou, Otcem Piem a se všemi našimi ochránci na pomoc, aby naše mysl nebyla ospalá a srdce vlažná, ale rozhořela se Tvou láskou i touhou po spáse hříšníků, za které by Ti přinášela prostřednictvím Panny Marie oběti Tobě milé. Amen.
1. Kristovo utrpení na Olivetské hoře až po jeho korunování trním
 
 
Ó Ježíši Kriste, věčná Slasti těch, kteří Tě milují, Blaženosti převyšující jakoukoli radost a žádost, spáso a Milovníku hříšníků: Ty jsi dosvědčil, že Tvou rozkoší je být se syny lidskými, protože ses pro člověka učinil člověkem při naplnění času.

Rozpomeň se na všechny úzkostné předtuchy a zármutek, jež jsi vytrpěl v lidském těle, když nastával čas Tvého spasitelného umučení, v Božském Srdci předem stanovený. Vzpomeň na smutek a hořkost, které podle Tvého vlastního svědectví naplňovaly tvou duši, když jsi při poslední večeři myl nohy svým učedníkům, dal jim své Tělo a svou Krev, laskavě je těšil a předpověděl jim své bolestné umučení.

Vzpomeň na svůj strach a úzkost i bolest, jež jsi ve svém božském Těle vytrpěl před mukami kříže, když jsi po trojí modlitbě v krvavém potu byl od Jidáše, svého učedníka, zrazen, od vyvoleného lidu jat, křivými svědky obžalován, třemi soudci nespravedlivě souzen, ve vyvoleném městě o Veliké noci v kvetoucí mladosti nevinně odsouzen, ze svého roucha svlečen, potupným pláštěm oděn, políčkován, na očích a na tváři zahalen, k sloupu přivázán, krutě, nelítostně bičován, trním korunován, třtinou do hlavy bit a jinými nesčíslnými potupami drásán.

Pro tato před svým ukřižováním vytrpěná muka, dej nám, Pane Bože, vroucně prosíme, před naší smrtí pravou zkroušenost, pravdivé vyznání, upřímnou lítost, dostatečné zadostiučinění a všech našich hříchů odpuštění. Amen.
Otče náš...

Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který byl zbičován a odsouzen)
 
2. Kristovo zesměšnění
 
 
Ó Ježíši, pravá radosti, Svobodo andělů, Rozkoši ráje, vzpomeň na truchlivost a hrůzu, které jsi zakoušel, když všichni Tvoji nepřátelé jako nejdravější lvi Tě obstoupili, políčkováním, pliváním a ostatními neslýchanými trýzněními Tě trápili.

Pro toto trýznění a pro potupné nadávky a rouhání, jimiž Tě, Pane Ježíši, všichni Tvoji nepřátelé trápili, prosíme Tě, vysvoboď nás ode všech našich nepřátel, viditelných i neviditelných, a dej nám ve stínu Tvých křídel dospět k dokonalosti a věčné spáse. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který byl posmíván)
 
3. Kristovo přibití na kříž
 
 
Ó Ježíši, Stvořiteli světa, jehož nic nezmění a neobsáhne, jenž svou rukou řídíš svět, vzpomeň na přehořkou bolest, kterou jsi vytrpěl, když Židé nejdříve ruce Tvé tupými hřeby na kříž přibili a pak prorážejíce Tvé nohy bolest na bolest k ranám Tvým přidávali a tak ukrutně rozepjali Tvé svaté Tělo na délku i šíři Tvého kříže, že se vymkly klouby Tvých údů.

Pro památku této přesvaté a hořké bolesti na kříži, prosíme Tě, naplň nás bázní a dej nám svou lásku. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který byl krutě přibíjen na kříž)
 
4. Kristova modlitba za jeho katy
 
 
Ó Ježíši, nebeský Lékaři, rozpomeň se na mdlobu a zsinalost, kterou jsi vytrpěl při vztyčení kříže, rozdrásán na všech svých údech, z nichž žádný nezůstal ušetřen, že nebylo a není bolesti, jež by byla podobna Tvé; neboť od chodidla nohou až k temeni hlavy nebylo na Tobě zdravého místa. A přece, nedbaje všech bolestí, modlil ses za své nepřátele k svému Otci: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."

Pro toto milosrdenství a na památku této bolesti dopřej nám, aby tato připomínka Tvého přehořkého umučení přispěla nám k odpuštění všech našich hříchů. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který nás učí milovat nepřátele)
 
5. Kristovo milosrdenství ke kajícím hříšníkům
 
 
Ó Ježíši, Zrcadlo věčného lesku, pomni oné truchlivosti, kterou jsi pocítil, když jsi spatřil v zrcadle své Nejjasnější Velebnosti jak předurčení vyvolených, kteří zásluhami tvého umučení budou spaseni, tak i zavržení zlých, kteří pro své hříchy budou zavrženi.

Pro hlubinu své slitovnosti, jíž se Ti zželelo nás, ztracených a zoufalých hříšníků, kterou jsi projevil kajícímu lotru na kříži slovy: "Ještě dnes budeš se mnou v ráji!," prosíme Tě, milovaný Ježíši, uděl nám své milosrdenství v hodině naší smrti. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který je plný slitování a milosrdenství)
 
6. Kristův odkaz na kříži
 
 
Ó Ježíši, milování hodný a žádoucí Příteli všech, vzpomeň si na onen zármutek, který jsi pocítil, když nahý a zbědovaný pněl jsi na kříži a všichni Tvoji přátelé a známí Tě opustili. Neměl jsi nikoho, kdo by Tě potěšil, jen svou milovanou Matku, která v nesmírné bolesti své duše při Tobě stála nejvěrněji, a kterou jsi odporučil svému učedníku slovy: "Hle, Matka Tvá!"

Prosíme Tě, přelaskavý Ježíši, pro meč bolesti, který tenkrát pronikl její duši, slituj se nad námi ve všech našich souženích a trápeních tělesných i duševních a dej nám útěchu v čase soužení a útrap, zvláště v hodinu naší smrti. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který Tě ustanovil naší Matkou)
 
7. Kristova žízeň
 
 
Ó Ježíši, nevyvážná Studnice dobroty, Ty jsi v nesmírné lásce zvolal na kříži: "Žízním!" po spasení lidského pokolení. Prosíme, rozněť žádost našich srdcí po všem, co je dokonalé, a uhas v nás úplně žízeň hříšné tělesné žádostivosti a žár zálib světských. Amen.
 
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který touží po naší spáse)
 
8. Kristův nápoj
 
 
Ó Ježíši, Sladkosti srdcí a nesmírná Lahodo duší, pro hořkost octa a žluči, jež jsi okusil pro nás, dopřej nám, abychom v hodině smrti hodně přijali Tvé Tělo a Tvou Krev pro útěchu a uzdravení svých duší. Amen.
 
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který octem a žlučí byl napojen)
 
9. Kristův výkřik úzkosti na kříži
 
 
Ó Ježíši, Moci královská a Radosti mysli, vzpomeň bolesti a úzkosti, jež jsi vytrpěl, když z hořkosti smrti za posměšného spílání Židů jsi zvolal velikým hlasem: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil!"

Pro tuto úzkost žádáme snažně, abys nás neopouštěl v našich úzkostech, Pane a Bože náš. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který v opuštěnosti trpěl za nás)
 
10. Kristovy Četné rány
 
 
Ó Ježíši, Alfo a Omego, Živote a Sílo každého času, vzpomeň si, že od hlavy až k nohám pohroužil ses pro nás do tůně utrpení.

Pro šíři i délku svých ran, nauč nás, tonoucí příliš v hříších, plnit v celé šíři a s pravou láskou Tvá přikázání. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který se stal mužem bolesti)
 
11. Kristovy hluboké rány
 
 
Ó Ježíši, nejhlubší Propasti milosrdenství, prosíme Tě, pro hloubku Tvých ran, jež pronikly až do dřeni Tvých kostí a útrob, abys nás, tonoucí příliš v hříších, vynesl a ukryl v skrýši svých ran, Pane, až by se utišil Tvůj hněv. Amen.
 
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, v jehož hlubokých ranách je naše spása)
 
12. Kristovy krvácející rány
 
 
Ó Ježíši, Zrcadlo pravdy, Znamení jednoty a Pouto lásky, pomni nesčetných svých ran, jimiž jsi byl od hlavy až k nohám poset a nejsvětější Krví svou zbarven. Jaké nezměrné bolesti jsi za nás na svém přečistém Těle vytrpěl! Milosrdný Ježíši, co jsi měl ještě učinit a neučinil jsi?

Prosíme Tě, vpiš své rány svou nejdražší Krví do našich srdcí, abychom v nich četli Tvou bolest a Tvou smrt, abychom stále, až do konce života, trvali v díkůčinění. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který nepřestává být zraňován)
 
13. Kristova poslední úzkost
 
 
Ó Ježíši, Lve nejsilnější, Králi nesmrtelný a nepřemožitelný, vzpomeň na bolest, kterou jsi vytrpěl, když všechny síly těla i Srdce Tvého Tě úplně opustily a když nakloniv hlavu jsi řekl: "Dokonáno jest!"

Pro tuto úzkost a bolest smiluj se nad námi při dokonání našeho posledního zápasu, když duše každého z nás bude sklíčena a duch zarmoucen. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který na kříži dokonal naše vykoupení)
 
14. Kristova smrt
 
 
Ó Ježíši, jednorozený Synu Nejvyššího Otce, Záře a Obraze Jeho podstaty, pomni oné naprosté oddanosti, v níž jsi svému Otci odevzdal svého ducha slovy: "Otče, v ruce Tvé poroučím svého ducha!" A s tělem rozdrásaným a srdcem pukajícím, s velkým výkřikem otevřels útroby svého milosrdenství. Za naše vykoupení jsi vypustil duši.

Pro tuto nejdražší smrt Tě prosíme, Králi svatých, posilni nás k odporování ďáblu, světu, tělu, abychom světu odumřeli, Tobě živi byli a v poslední hodině našeho skonání přijmi ducha každého z nás jako poutníka k Tobě se vracejícího. Amen.
 
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, který byl poslušný až k smrti)
 
15. Kristovo poslední a úplné vylití krve
 
 
Ó Ježíši, pravý a plodný vinný Kmeni, rozpomeň se na přetékající vylitou Krev, kterou jsi přehojně prolil jako hrozen v lisu. Z boku kopím probodeného vycedil jsi nám Krev a Vodu k napojení, že v Tobě ani kapky nezůstalo, a posléze jako kytička myrhy visel jsi na kříži mezi nebem a zemí. Tělo Tvé jakoby pomizelo, vlhkost Tvých útrob vyschla, dřeň Tvých kostí zvadla.

Pro toto přehořké umučení a vylití Tvé drahocenné Krve, prosíme Tě, dobrotivý Ježíši, přijmi duši každého z nás v zápase smrti. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
(...Ježíš, z jehož probodeného srdce vytryskly prameny milosrdenství)
 
Závěrečná modlitba:
 
 
Ó sladký Ježíši, zraň naše srdce, aby slzy kajícnosti byly nám chlebem ve dne i v noci, a obrať nás zcela k Sobě, aby naše srdce Ti byla milá a příjemná a skonání života takové, abychom si po smrti zasloužili Tebe chválit se všemi svatými na věky.

Prosíme Tě, Bože, přijmi naše modlitby a skutky, a dej, aby spolu s obětí Tvého Syna na kříži a ve mši svaté přispěly k obrácení hříšníků a k vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Amen.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce našeho Krále, miluji Tě Tvou láskou za sebe i za celý svět.

Můj Ježíši, Tvému Srdci s důvěrou svěřuji tento úmysl... Shlédni na něj a učiň, k čemu Tě Srdce Tvé pobádá. Nechť Ono samo jedná. Spoléhám na Tebe, ó Ježíši, svěřuji se Ti, úplně se Ti odevzdávám. Jsem jist, že mě nezklameš.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, věřím, že mne miluješ! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřuji! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď Království Tvé! Amen.
 
Druhý cyklus modliteb je také překrásný:


Božský Spasitel dal sv.Brigitě ve zjevení tento slib:
Těm, kteří se budou po 12 let denně modlit 7x Otče náš a Zdrávas Maria k uctění mé drahocenné Krve, prokáži pět milostí:
1) Nepřijdou do očistce
2) Přijmu je do počtu mučedníků, jako by prolili svou krev za víru
3) Duše jejich příbuzných obdrží posvěcující milost dle jejich volby
4) Až do čtvrtého pokolení nepropadnou do věčného zatracení
5) Měsíc před svou smrtí se o tom dozví. Kdyby zemřel dříve, než splní svůj slib, budu to pokládat za oběť dokonalou, jako by podmínky splnili.

Můj Ježíši, chci se nyní modlit 7x Otče náš a Zdrávas Maria ve spojení s onou láskou, v níž jsi tuto modlitbu oslavil a posvětil ji ve svém srdci. Zlepši a zdokonal ji tak, aby připravila Nejsvětější Trojici tolik cti a radosti, kolik jsi ji dokázal Ty zde na zemi touto modlitbou, aby mohla přetékat na Tvé Nejsvětější Člověčenství, k oslavě Tvých Svatých Ran a Drahocenné Krve, které jsi z nich pro nás vylil. (Během Otčenáše uvažuj o dotyčných tajemstvích a k tomu se modli příslušné obětování).

I. Obětování
Otče náš ... Zdrávas Maria
Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a božské Srdce Ježíšovo, Ti obětuji: První rány, první bolesti a první prolitou krev Ježíšovu za hříchy mého mládí, mých drahých příbuzných, blízkých přátel a všech lidí k usmíření a odvrácení prvních smrtelných hříchů a zachování nevinnosti, zvláště v našem příbuzenstvu.

II.Krvavý pot
Otče náš .., Zdrávas Maria...
Strašlivé úzkosti Ježíšova Srdce na hoře Olivové v zahradě Getsemanské a každou krůpěj Jeho krve, kterou se potil, když předvídal ve vidění svá Velkopáteční muka a zápasil se satanem, k usmíření za hříchy moje a všech lidí, jenž byly spáchány v srdci, k odvrácení těchto hříchů a rozmnožení lásky k Bohu a bližnímu.

III. Bičování
Otče náš ... Zdrávas Maria ...
Ty stovky ran úděsné bolesti a drahocennou krev Ježíšovu, prolitou při nelidském bičování za všechny hřích moje, všech lidi, spáchané tělem, k uchránění podobných hříchů a zachování nevinnosti, zvláště v našem příbuzenstvu.

IV. Korunování trním
Otče náš ... Zdrávas Maria.,.
Ponížení, rány bolesti a drahocennou krev Ježíšovu, kterou proléval při posměšném, potupném a bolestném korunování své hlavy trním. Na usmíření za všechny hříchy mé a všech lidí, jenž byly spáchány v duchu, na uvarování se těchto hříchů a rozšíření Kristova království na zemi.

V. Křížová cesta
Otče náš ... Zdrávas Maria...
Ježíšovo smrtelné vyčerpání, rány na jeho svatých ramenech a drahocennou krev, která se z nich vylévala pod těžkým břemenem při Jeho cestě ulicemi Jeruzalémskými až na Kalvárii.
Na usmíření všech hříchů mých, všech lidí za to, že se tak často vzpouzíme vžit svůj kříž, který máme nést, že reptáme na tvé přikázání, i na odpuštění jiných hříchů spáchaných jazykem, abychom se jich vystříhali a měli pravou lásku ke kříži.

VI. Ukřižování
Otče náš ... Zdrávas Maria ...
Tvého Božského Syna na kříži, jeho přibití, jeho vztyčení, jeho rány na rukou i nohou. Proudy jeho Svaté Krve, která z nich byla pro nás prolita. Nejkrásnější ubohost jeho, dokonalou poslušnost, jeho smrt, všechna jeho tělesná i duševní muka. Její stálé obnovování při všech mších svatých na celé Zemi. K usmiřování všech urážek Tebe, Tvých svatých, řeholních slibů a pravidel na celém světě. Zadostiučinění za hříchy moje, mých dětí a za hříchy celého světa. Za všechny, kteří nás předešli k Tobě, zvláště za kněze, živé i zemřelé, za všechny novoknéze i za ty, kteří se prohřešili proti svému kněžskému svěcení a stali se pohoršením pro mnohé. Za záležitosti Svatého Otce a jeho ochranu proti úkladům satana i lidí. Za znovuzrození křesťanských rodin. Za pevnost ve víře, za naši ubohou vlast, za sjednocení národa v Kristu a jeho církvi.

VII. Otevření boku
Otče náš ... Zdrávas Maria ...
Věčný Otče, rač přijmout drahocennou krev a vodu, která byla vylita z Božského Srdce Ježíšova na potřeby jeho církve a na usmíření za hříchy všech lidí. Buď nám všem milostiv a smiluj se nad námi. Krvi Kristova, ta poslední co obsahovalo jeho srdce, očisti nás ode všech hříchů a vin vlastních i cizích. Vodo z boku Kristova, očisti nás ode všech trestů za hříchy a uhas plamen očistce mého, mých drahých a všech duší, které tvého milosrdenství potřebují.