Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

     Sv. Michael náleží k serafínům a je prvním andělem v nebi. Převyšuje svou krásou všechny ostatní anděly. Je přítomen, když se loučí duše s tělem. Není pouze svědkem při udělování rozsudku, ale i uskutečnitelem Boží spravedlnosti tím, že nese duši na místo očisty, aby ji - když učinila zadost Boží spravedlnosti - uvedl do věčné blaženosti.

Sv. Michael má s dušemi veliký soucit a povzbuzuje je v jejich bolestech, mluví k nim z nebe. Když to Bůh dovolí, mohou s ním duše navázat přímé spojení. Přichází-li v doprovodu Nejsvětější Panny Marie, kterou duše vidí v těle, pak netrpí, pokud je u nich. I strážní andělé duše navštěvují. Vždy, když některé duše rozmnoží počet vyvolených, je tím Bůh oslaven a něco z této slávy padá i na služebníka Božího - sv. Michaela. Je to pro něho ctí, přivádět duše k Pánu, které budou po celou věčnost opěvovat Jeho milosrdenství a svou věčnost spojí se všemi vyvolenými.

     Ctěme jej modlitbou a rozšiřováním pobožnosti k duším v očistci. Existují velká zaslíbení pro ty, kteří ctili sv. Michaela. Těmto lidem se dostane mnoho pomoci, budou-li v očistci, a rychlejšího vysvobození.

( Podle zjevení francouzské řeholnici Marii od Kříže + 1917)

Modlitby

 

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.Amen.

 

 Invokace ke sv. Michaelovi:

Svatý archanděli Michaeli,

svým světlem nás osvětluj!

Svatý archanděli Michaeli,

svými křídly nás ochraňuj!

Svatý archanděli Michaeli,

svým mečem nás braň!

 

Litanie ke sv. Michaelovi

 

Pane, smiluj se. 2x

Kriste, smiluj se. 2x

Pane, smiluj se. 2x

 

Bože, náš nebeský Otče,               smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria,                                        oroduj za nás

Svatá Boží Rodičko,

Svatá pano panen,

 

Svatý Michaeli,                                      oroduj za nás

Archanděli jména hlubokého významu,

Náčelníku andělských kůrů,

Vůdce nebeských zástupů,

Hlavo prvorozenců Božích,

Horlivče pro čest a slávu Boží,

Statečný bojovníku s plamenným mečem,

Statečný přemožiteli odbojného družstva,

Slavný vítězi nad Luciferem a jeho přívrženci,

Zářící hvězdo před trůnem Božím,

Anděli pokoje,

Anděli zaslíbené země,

Ochránci národa vyvoleného,

Obránce svaté Církve,

Zvěstovateli rozkazů Božích,

Obraze božské velebnosti,

Bedlivý sluho Páně,

Ochránce lidu před útoky zlého ducha,

Opatrovníku umírajících,

Průvodce duší k poslednímu soudu,

Vykonavateli soudů Božích,

Trojím zjevením proslavený,

Od věků v Církvi svaté vysoce ctěný,

Vyvolený patrone církevního spolku Tvého jména,

Vyvolený ochránce národa slovanského,

Abychom pravdy svatého náboženství proti útokům hájili,

Abychom se osvěty bezbožné chránili,

Abychom nevěreckému duchu času nehověli,

Abychom proti tělu, světu a ďáblu  dobrý boj bojovali,

Abychom pod stráží andělskou na pravé cestě vytrvali,

Abychom se světlem Božího zjevení řídili,

Abychom Bohu v dobrých i zlých dnech věrnou lásku osvědčovali,

Abychom přikázání Boží i církevní ochotně plnili,

Abychom k zvelebení Církve svaté modlitbou napomáhali,

Abychom smlouvu křtu svatého svědomitě zachovávali,

Abychom satana i všech skutků jeho a i každé jeho pýchy se odříkali,

Abychom v posledním boji nad úklady zlého ducha zvítězili,

Abychom u soudu Božího věrnými shledáni byli,

Abychom v společnosti Tvé, Boha věčně chválili,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi! 3x

 

Kriste, uslyš nás. 2x

Kriste, vyslyš nás. 2x

 

Pane, smiluj se nad námi. 2x

Kriste, smiluj se nad námi. 2x

Pane, smiluj se nad námi. 2x

 

Modleme se:

     Přeslavný kníže nebeských vojsk, svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji a v hrozném zápase, který podstupujeme s knížaty a mocnostmi, se správci tohoto světa a se zlými duchy. Pospěš na pomoc lidem, které Bůh jako nesmrtelné stvořil, k obrazu svému učinil a za drahou cenu z otroctví ďáblova vysvobodil. Amen.

 

Modleme se:

     Všemohoucí, věčný Bože, Ty jsi ve své podivuhodné dobrotě a milosrdenství k všeobecnému lidskému spasení vyvolil slavného archanděla Michaela za knížete Církve. Prosíme Tě, učiň nás schopnými, abychom jeho dobročinnou ochranou ode všech svých nepřátel byli vysvobozeni, aby se žádný z nich neodvážil nás v hodině naší smrti znepokojovat, nýbrž aby se nám dostalo té milosti, abychom od něho samého k Tvé vznešené božské Velebnosti byli přivedeni. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.