Jdi na obsah Jdi na menu
 


     Jestliže duše v očistci palčivě potřebují naši pomoc, pak v ještě větší míře to platí o těch, kteří se právě loučí s pozemským světem - o umírajících.

     V očistci jsou duše velmi trpící, jejich stav budí hluboký soucit, ale také radostnou jistotu - nebe je jejich pro celou věčnost! Ač jejich bolesti trvají i mnoho a mnoho let, přece je zde jistota, že jednou skončí a pak už je nikdo neoddělí od Boha - věčné Lásky a nekonečné blaženosti... Umírající však tuto překrásnou jistotu nemají. V jediném okamžiku se rozhoduje o jejich budoucnosti a na tomto okamžiku závisí, zda bude šťastná nebo prožívaná v nekonečném zoufalství zavržení! Pán Ježíš vybízel například svatou Faustynu, apoštolku Jeho milosrdenství, aby vždy pamatovala na umírající, vyprošovala jim důvěru v Jeho nekonečné milosrdenství, aby se mu v tomto posledním okamžiku odevzdali a mohli být spaseni. K tomu doporučoval zvláště "Korunku k Božímu milosrdenství". Také sami dušičky zjevily známé vizionářce Marii Simmaové nutnost modlitby za umírající, když jí řekly, že mnozí přijdou do pekla, protože se za ně jiní málo modlí.

 

     Pomáhá ranní a večerní modlitba:

"Ježíši, Ty tolik duše miluješ.Prosím a zapřísahám Tě pro smrtlený zápas Tvého Nejsvětějšího Srdce a pro bolesti Tvé Nejsvětější Matky, očisť Svou Krví všechny hříšníky celého světa, kteří nyní bojují svůj poslední boj a ještě dnes zemřou. Božské Srdce Ježíšovo, které Jsi vytrpělo smrtelnou úzkost, smiluj se nad umírajícími!"

 

     Ranní a večerní modlitba ke sv. Josefovi:

"Svatý Josefe, pěstoune Syna Božího a pravý snoubenče nejblahoslavenější Panny Marie, otče chudých, oroduj za nás a za umírající dnešního dne (dnešní noci)!"

 

       Tři modlitby za umírající:

1.modlitba

1x Otčenáš 1x Zdrávas Maria

"Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého a jediný Synu Panny Marie, Bože i člověče, který jsi se za nás na Hoře Olivetské krvavým potem potil. Svoji bázeň před ukrutností nepřátel i krvavý pot jsi obětoval Bohu Otci Nebeskému za umírající hříšníky, kteří za své hříchy věčného zavržení zasloužili. Kéž budou hříchy i tomuto umírajícímu (těmto umírajícím, umírajícím tohoto dne, této noci...) odpuštěny. Dej to Nebeský Otče skrze Pána Ježíše Krista, Syna svého, který s Tebou žije a kraluje v jednotě s Duchem Svatým na věky věků.Amen.

 

2.modlitba

1x Otčenáš 1x Zdrávas Maria

"Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás- umíraje na kříži, zadostiučinil Bohu Otci Nebeskému za naše všechny hříchy a svého Nejsvětějšího Ducha v ruce Boha Otce poručil, dej, prosím, skrze svoji Nejsvětější Krev, aby tento (tito) umírající byl spasen a tak zachráněn od věčného zavržení za hříchy svoje. Dej to, Bože Otče náš, skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého Jednorozeného, který žije a kraluje v jednotě s Duchem Svatým na věky věků. Amen.

 

3.modlitba

1x Otčenáš 1x Zdrávas Maria

"Pane Ježíši Kriste, který jsi byl předpovězen od proroků k věčné Lásce. Skrze lásku, pro kterou jsi žil 33 let na zemi, zanechal jsi nám znamení své lásky, svoje Nejsvětější Tělo za pokrm a Nejsvětější Krev za nápoj. Z nesmírné lásky vydal jsi se do rukou nepřátel, třemi soudci byl souzen, nespravedlivě odsouzen na smrt i zemřel na kříži a byl pochován. Ty, který jsi pravdivě z mrtvých vstal i ukázal jsi se Tvojí Nejsvětější Matce a apoštolům svým, kterým jsi ukázal znamení své lásky. Ty, který jsi vstoupil na nebesa, sedíš po pravici Boha Otce a seslal jsi Ducha Svatého apoštolům svým a zapálil v nich oheň věčné lásky, kterou v nebi oblažuješ, odpusť, Pane, také hříchy tohoto (těchto) umírajícího a přijmi ho do Království nebeského, aby tak s Tebou i Otcem Tvým i Duchem Svatým žil na věky věků.Amen!

 

K těmto třem modlitbám bylo dáno následující přislíbení: "Kdokoliv by měl na sobě hříchy celého světa a před smrtí se tyto tři modlitby bude modlit - nezahyne a kdo jenom poslouchá modlícího se tyto modlitby - ten zlou smrtí nezemře. Ve kterém domě budou čteny tyto modlitby, nikdy zloba nezavládne a nevěsta zle neporodí. Ten, kdo je čte nebo poslouchá, obdrží 400 let odpustků."

       (Vyňato z "Tři pravdivé modlitby při umírajícím - zázrak Řím)